sebet.az onlayn maqazin

İnsan qüsurlarının tənqidi haqqında atalar sözləri

İnsan qüsurlarının tənqidi haqqında atalar sözləriAbdalın qarnı doyunca, gözü qapıda qalar
Abırlı abrından çəkinər, abırsız nədən çəkinər.
Abırsızdan abrını gözlə.
Ağa gətirər navala, xanım tökər çuvala.
Ağa Nəzərəm, belə gəzərəm, bir vuranda qırxın əzərəm.
Ağzına çullu dovşan sığışmır.
Ağıl çox - pul yox, ağıl yox - pul çox.
Ağıllı olan bir dəfə aldanar.
Ağır otur, batman gəl.
Adam var ki, adamların naxşıdır,

Adam var ki, dindirməsən yaxşıdır.

Adam olmayan yerdə adamdır.

Adamın başına nə bəla gəlsə, dilindən gələr.

Adı it dəftərində də yoxdur.

Atasının gözünü çıxardıb, adını qoyub Koroğlu.

Az idi arıq-uruq, biri də gəldi dabanı yarıq.

Aza qane olmayan, çoxa çatmaz.

Ay doğar gədiyindən,

Utan bir dediyindən.

Ayı qandı, abid qanmadı.

Al - ver deyiblər, al vermə deməyiblər.

Ala itdən məşhurdur.

Aldığını verməz, bildiyini deməz.

Alim olmaq asandır, adam olmaq çətin...

Artıq tamah baş yarar.

Arı yeyib, namusu atıb dalına.

Bağa qınından çıxdı, qının bəyənmədi.

Bazarın bazar, qadam sənə mərdumazar!

Barmağının beşini də bal elə, pis adamın ağzına sal, yenə deyər: acıdır.

Başını yarıb, ətəyinə qoz tökür.

Başından böyük danışma.

Başı daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.

Belə otlayan idin, niyə arıq düşdün?

Beşdə alacağın yox, üçdə verəcəyin.

Bədəsil əsil olmaz, boyunca qızıl qala.

Bədəsili başa çəkərsən, sürüşüb ayağa düşər.

Bildiyini babasına da verməz...

Bir ac qudurar, bir yalavac.

Bir dadanandan qorx, bir qudurandan.

Bir versən bir də istər,

Yatmağa yer də istər.

Bir qəpiklik qutab kimi özünü ortaya soxma.

Bir yeyərəmdən qorx, bir də yemərəm deyəndən.

Bir ziyandan min böhtan doğar.

Bir gözü alça dərir, bir gözü gavalı.

Bir napakdan qorun, bir də köpəkdən.

Bir tikəni bilməyən, min tikəni də bilməz.

Birə bir deyiblər, birə iki deməyiblər.

Boşdan bir çıxar, bərkdən iki.

Boyaqxana küpünü azdırma.

Bu uşaqlıq deyil, şıltaqlıqdır.

Buğda göstərir, arpa satır.

Buğda çörəyin yoxdursa, buğda dilinə nə gəlib...

Buynuzsuz qoçun qisası, buynuzlu qoçda qalmaz.

Burda mənəm, Bağdadda kor xəlifə.

Burnun girməyən yerə başını soxma.

Bığdan götürüb, saqqala qoyur.

Varlılığa tələsən, yoxsulluğa tez düşər.

Vəz oxumaq asan işdir, əməl eləyən gərək.

Qabaq dinən bilsə ki, sonra dinən nə deyəcək, heç dinməz.

Qazan qarası gedər, üz qarası getməz.

Qazancını it yeyər, yaxasını bit.

Qaydanı pozan peşman olar.

Qayınananın gücü qızına çatar.

Qamış ola, gomuş ola, görməmiş ola...

Qanmaza qoşulanı qanmaz çağırarlar.

Qanı qan ilə yumazlar.

Qanana da can qurban, qanmayana da, dad yarımçıq əlindən.

Qapıdan qovursan, bacadan gəlir.

Qanmaza hörmət edərsən, deyər: - Məndən qorxur.

Qaraçı bir ələk verib, elə bil evə dirək verib.

Kifirə sabun, dəliyə öyüd neyləyər.

Qarğa özün quş bilir, xaşıl özünü aş.

Qarğanı qırğı bilir.

Qarnı tox olan, qayğısız olar.

Qarın başa bəladır.

Qarın qardaşdan irəlidir.

Qarın səndən aşağıdır.

Qəlb odur ki, qəlbindəkin deməyə...

Qorğaya öyrənən çərəzsiz qalmaz.

Qonaq bu il burdadır, gələn il də sərasər.

Qonağa get deməzlər, altından palazı çəkərlər.

Qonşunun toyuğu, qonşunun gözünə qaz görünər.

Qurddur, qoyun dərisinə girib.

Qırqovul kimi başını kola soxub, elə bilir görünmür.

Dağarçığını çuval yanına qoyur.

Dadanan qudurandan pis olar.

Dedi - qodu ev yıxar.

Demək olmur gözün üstə qaşın var.

Dəymişin qoyub, kalın dərir.

Dəli qazandı, ağıllı yedi.

Dəli qırmızı sevər, gic - sarı.

Dəli dəlini görəndə çomağını yan tutar.

Dərə xəlvət, tülkü bəy...

Dərə yiyəsiz olanda, donuz təpəyə çıxar.

Dilinin bəlasını çəkir.

Dilim səni görüm dilim-dilim olasan.

Dili dost, qəlbi qara.

Dini yeyib, imanını dalına atıb.

Diriyə hay verməz, ölüyə pay.

Dolunu yeyib, boşa təpik atır.

Duzu yeyib, duzqabını sındırır.

Dığ-dığ adamı azara salar.

Eyibli öz eybini bilsə, başına kilim örtər.

Elə bilir yuxa arasında halva var.

Elə yerdə otur, altına su çıxmasın.

Elə söz deyir ki, bişmiş toyuğun gülməyi gəlir.

Elə elə ki, nə şiş yansın, nə kəbab.

Eşşək palçığa bir dəfə batar.

Əvvəl arxı tullan, sonra bərəkallah de.

Əvvəldən nə idi hüsnü-camalı, indi oldu dəli Bayramalı.

Ədəbi kimdən öyrəndin, ədəbsizsən.

Əzizim əziz, tərbiyəsi ondan əziz.

Əl qatma harama.

Əlindən bir iş gəlməyən on danışar.

Əsli, nəcabəti olmayana qamçı neylər?

Əhl ilə daş daşı, naəhl ilə yemə aşı.

Zər ilə olan, zor ilə olmaz.

Zorla qoyuna gedən köpəyin qoyuna nə faydası?

İki canbaz bir ipdə oynamaz.

İlqarı olmayanın imanı da olmaz.

İnsan zülmə tabedir.

İnsan olmayan insan qədrin nə bilər!

İsti aşa soyuq su qatma.

İtdən çox çarıq aparan olmaz, yenə ayağı yalındır.

İçdin üzüm suyunu,

Tökdün üzün suyunu.

İşini möhkəm tut, qonşunu oğru tutma.

Yanan da mən - yaman da mən.

Yiyəsinə baxıb atın nallayırlar.

Yemə namərd çörəyini, axırda başına vurar.

Yükünü yığdı təpəyə, elə arxa çevirdi.

Yıxılanı vurmazlar.

Yuxarı evə baxıb, aşağı evi yıxma.

Kasıblıq eyib deyil, oğurluq eyibdir.

Keçi can hayında, qəssab piy hayında.

Kiminin əvvəli, kiminin axırı.

Kişi sözü üzə deyər.

Kişi tüpürdüyünü yalamaz.

Kişini tez qocaldar axşamdan yatan arvad.

Kişinin özünə baxma, sözünə bax.
Kişiüzlü arvaddan, arvadüzlü kişidən həzər.
Kor kor, gör gör.
Kor tutduğun buraxmaz.
Köpək araba kölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidir.
Köhnə kəndə təzə nırx qoyur.
Quyu var, suyu yox.
Külək kimi hərdən bir tərəfə əsmə.
Gah nala döyür, gah mıxa.
Gədaya borclu olsan, bir toyda deyər, bir də yasda.
Gedər bağlar qorası, qalar üzlər qarası.
Gedər bu dövran sənə də qalmaz.
Gəlin bəzənincə toy əldən gedər.
Gəlmisən ayran içməyə, gəlməmisən ara açmağa.
Gəmidə oturub gəmiçi ilə vuruşur.
Goru var ki, kəfəni də ola.
Gözlərindən qan damır.
Gözünü qırpdın, sənin deyil
Gündüz gəzər obanı,
Gecə sancar dabanı.
Günü günə satmazlar.
Gününü düyünləyib göy əsgiyə.
Meşə çaqqalsız olmaz.
Miyançının kisəsi gen olar.
Milçək bir şey deyil, könül bulandırır.
Nəğdi qoyub, nisyə dalınca düşmə.
Nadiri taxtda görüb, Süleymanı qundaqda.
Nə qanır, nə qandırır.
Niyyətin hara, mənzilin ora.
Od düşdüyü yeri yandırar.
Od ilə oynamaq olmaz.
Od olub aləmi yandırır...
Oddan kül törər, küldən nə törər?
Oynamaq bilmir, deyir: yerim dardır.
Onun üzü - dəvənin dizi.
Ortada yeyir, qıraqda gəzir.
Ot kökü üstə bitər.
Oxun atıb, yayın gizlətmə.
Öz ağlını özgəyə vermə.
Özgə evində koxalıq eləməzlər.
Ölüdən də pay istəyir.
Ölünün dalınca danışmazlar.
Örtülü bazar, dostluğu pozar.
Ölünü öz başına qoyarsan, vurar kəfənin yırtar.
Pay verdi, dalınca xəbər göndərdi.
Paxıl artmaz.
Paxıl olmasan dərdin olmaz.
Pişiyi bağlayıb süfrə açır.
Pul verməz, can verər.
Sayanın quluyam, saymayanın ağası.
Saman sənin deyil, samanlıq ki, sənindir.
Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa.
Sən vurmadın, mən yıxmadım, bəs buna nə oldu?
Sənə vur dedilər, öldür ki, demədilər.
Sənin ipinlə quyuya girmək olmaz.
Səhər gedər naxıra, axşam gələr axıra.
Sirkə nə qədər tünd olsa, öz qabını sındırar.
Siçandan törəyən kəsəyən olar.
Soğan yeməmisən için niyə göynəyir.
Su bir yerdə qalanda iylənər.
Tazıya deyir tut, dovşana deyir qaç.
Tikan olub ayağa batınca, gül ol yaxaya sancıl.
Tutub ucundan, gedir ucuzluğuna.
Tülkünün meydanda nə işi var ki, dərisinə qiymət qoyalar.
Uman yerdən küsərlər.
Üstü bəzək - altı təzək.
Hazırın naziri.
Hamam suyu ilə özünə dost tutur.
Haram malın bərəkəti olmaz.
Heç bilmir harada bişib, deyir bir çömçə də bəri ver.
Hələ quyruğu qapı arasında qalmayıb.
Hər işi tutdun, insafı əldən qoyma.
Hər kəs nə eləsə, özünə elər.
Hayasızdan hayanı saxla.
Çanax öz başında sınar.
Çatana çatır, çatmayana bir daş atır.
Çörəyini özü öz ayağı ilə tapdaladı.
Çörək itirən çörək tapmaz.
Canavardan qorxan meşəyə girməz.
Canavarın nə qocası, nə cavanı.
Cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarar.
Cücəni payızda sayarlar.
Şadlığına şitlik eləmə.
Şaftalı tabağı kimi ortada durma.

Maraqlı     Baxılıb: 7115   Tarix: 22 dekabr 2013
f Paylaş
Şərh yazmaq üçün sayta daxil olun.


DİGƏR XƏBƏRLƏR

Üzüklər və barmaqlar

Üzüklər və barmaqlar. Qədim zamanlarda üzükləri yalnız bəzək əşyası kimi qiymətləndirmirdilər, hətta onları magik qüvvəyə malik olan atribut və talisman kimi daşıyırdılar. Məhz bu səbəbə görə də insanlar nikahlarını ela

Bürclərə görə saç rəngləri

Saç qadınlar üçün imtina edilməz bir ünsür və çox əhəmiyyətlidir. Saç modellərinə diqqət etdikləri kimi saç rənglərini də tez-tez dəyişdirirlər. Qoç bürcü saç rəngi:. Qoç qadını lider tiplidir və diqqət çəkməyi çox sevər

Kim hansı ayda doğulub? Aylara görə XARAKTERİNİZ

Yanvar. Hirsli və ciddi biridir. Öyrənməyi və öyrətməyi sevir. Ağıllı və planlı iş görür. Duyarlı və dərin hissləri olan biridir. Romantikdir, uşaqları sevir, tez qısqanandır. Fevral. Dəyişkəndir. Özünə güvəni yoxdur. Düzgündür

Həftənin neçənci günü doğulmusunuz? SİZİN HAQQINIZDA...

1. Bazar ertəsi doğulan. Qadın. Zərif, həssas, duyumlu, arzu-həvəsi olan xanımlardandır. Uyğunlaşmağı, güzəştə getməyi bacarır. O, tək yaşayanda əziyyət çəkir. Hisslərinin hərarətini bölüşməyə adam axtarır. Əsl qadın həyat

Hakışta

Xınayaxdı məclisləri üçün hakıştalar . Ağ dəvə düzdə qaldı hakışta,. Yükü Təbrizdə qaldı hakışta. Oğlanı dərd apardı hakışta,. Dərmanı qızda qaldı hakışta. Gülü atdım dənizə hakışta,. Batdı çıxmadı üzə hakışta. Nolar bizi

Ehtiyat və sayıqlıq haqqında atalar sözləri

Ağzı əyrini boynunun ardından tanımaq olar. Arifə bir işarə, qanmaza min toppuz. At oğurlanandan sonra axur nəyə gərək. Bir ağızdan çıxan min ağıza yayılar. Bir daş altda, bir daş üstdə. Qarğa, qarğa, məndə qoz var. Qaçırıla

Söz, söhbət, danışıq haqqında atalar sözləri

Abır istəsən çox demə, Sağlıq istəsən çox yemə. Ağzının qaytanı yoxdur. Adam var gözdən qızar, Adam var sözdən qızar. Adam odur ilqarından dönməyə. Adam yıxıldığı yerdən qalxar. Adın nədir? - Rəşid! Birin de, birin eşit!

Valideyn və övlad haqqında atalar sözləri

Ana, bala ucundan canını oda yaxar. Ana qarnında necə qalıbsan?. Anadan əziz yenə anadır. Anadan əmdiyim süd burnumdan gəldi. Analar bizi bu gün üçün doğub. Analı qızın özü böyüyər, Anasız qızın sözü böyüyər. Analı quzu

Qəhvə haqqında maraqlı faktlar

1. Qəhvə "cəhənnəm" kimi qara, "ölüm" kimi güclü, "sevgi" kimi şirin olmalıdır: (Türk atalar sözü). 2. Amerikanların 52%-i mütəmadi olaraq qəhvə içirlər. 3. Tarixi fakta əsasən ilk dəfə olara
sebet.az onlayn maqazin mp3 yukle
Mp3 yukle sayti


vizalar.az
viza desteyi


biletler.az
avia biletler


turlar.az

sonxeber.az sonxeberler.az yay kolleksiyasi makiyaj etmek qaydalari toy makiyajlari salatlarin bezedilmesi daban agrisi stil dərsləri bürclər haqqında kosmetika qoğalın nağlı men asiq xosa gəldi