Geyimə xüsusi gözəllik verən aksessuarları düzgün necə seçməli?

Geyimə xüsusi gözəllik verən aksessuarları düzgün necə seçməli?Ansambl və aksessuar

Geyimdən bəhs edərkən bəzən "ansambl" terminindən istifadə edirik. Bu termin geyimdə əsas və əlavə bəzək əşyalarını, onların hissələrinin ahəngdarlığının vəhdətini və qarşılıqlı əlaqəsini özündə ehtiva edir.

Geyim ansamblına qoyulan tələblər müxtəlifdir. Ansambl bir çox hallarda müxtəlif fəsillər üçün, fərqli yaş və peşələri olan kişi və qadınlar üçün, uşaq və yeniyetmələr üçün nəzərdə tutulur.

Hazır ansambla üçlü kostyumu: yubka, jaket və koftanı nümunə göstərmək olar. Fərqli geyimlərdən də ahəngdar ansambl yaratmaq olar: məsələn, yubka, köynək və toxunma kofta; paltar və jaket; iki toxunma kofta: biri balaca və qısa qollu, o biri isə jaket formasında. Bu seçimlərdə müxtəlif paltarları bir-birinə uyğunlaşdıran nədir? Əlbəttə, parçanın fakturası, stilin vəhdəti, rənglərin uyğunluğu.

Baş geyimləri, ayaqqabı, əlcək, çanta, qadın və kişi corabları, qalstuk, şərf və başqa bəzək əşyalarına birlikdə aksessuar adı verilmişdir.
Bunlar əlavə bəzək əşyası olsa da, geyimi tamamlamaqda böyük əhəmiyyətə malikdir. Onların praktiki əhəmiyyətinə keçməzdən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, bu aksessuarlar bəzək əşyaları kimi geyimdə əsas yer tutub, vahid ansambl yaradır.
Zövqlə seçilmiş aksessuar hər geyimə, hətta an sadəsinə belə, xüsusi gözəllik verə bilər.

Cəmi iki-üç dəst paltarı olan qız və qadınlar çox vaxt elə təəssürat yarada bilirlər ki, guya onların zəngin qarderobu vardır. Onlar belə müxtəlifliyə aksessuarların uğurlu seçimi nəticəsində nail olurlar. Məsələn, sizin qalın ipəkdən və ya yun parçadan sadə və ciddi tərzdə tikilmiş qara paltarınız var. Bu paltar ağ yaxalıq və manjetlə, qara dəri ayaqqabı ilə geyilərsə, iş geyimi kimi ideal olar.
Əgər siz bu paltarla zamşa və lak ayaqqabı geyib kəmər bağlasanız, yaxalıq əvəzində isə gözəl ağ güldən istifadə etsəniz, bu qiyafədə heç çəkinmədən teatra və ya konsertə gedə bilərsiniz.

Şərf və ya əlvan rəngli yaxalıq, çanta, rəngli dəri kəmər də həmin paltarı daha yaraşıqlı, daha "şən" göstərər Bu libasda siz müşavirəyə, qonaqlığa, dost və tanışlarınızın evinə sərbəst gedə bilərsiniz.
Beləliklə, üç müxtəlif aksessuar bir paltardan müxtəlif məqsədlər üçün istifadə etmək imkanı verir.

Hər bir paltara əlavələr etməklə onu daha gözəl və yaraşiqli etmək mümkündür.

Kostyum yalnız o vaxt, doğrudan da, gözəl və yaraşıqlı görünər ki, onu bir-biri ilə əlaqəsi olmayan müxtəlif detallarla bəzəməyəsiniz. Hətta ən gözəl əlavələrlə vurulan yersiz bəzək ilə də o, öz vəhdətini, yaraşığını itirir. Çox vaxt adamın üzünə çox yaxşı yaraşan gözəl tərzli şlyapa onun geyimi ilə tutuşmur, geyimdən kəskin surətdə fərqlənir və xoşagəlməz bir ləkə kimi gözə girir. Belə uyğunsuzluq nəticəsində paltar da öz gözəlliyini itirir.

Aksessuarı geyimin rənginə və ya hazırlandığı materialın geyimlə eynicinsli (hər ikisi dəridən, zamşadan, lakdan və s.) olmasına görə seçirlər.

İmkanı olmayanlar necə bəzək əşyası seçməli?
Məhdud maddi imkana malik insanlar əlavə bəzək əşyaları seçərkən onları bir-birilə uyğunlaşdırmalı, elə şey seçməlidirlər ki, paltarların rəngi ilə həmahəng olsun. Qara çanta, tufli, şlyapa, əlcək qara və ya boz rəngli, abı və sarıya çalan açıq-qəhvəyi rəngli, açıq-yaşıl, tünd-qırmızı və ağ rəngli kostyuma çox yaraşır.

Moda paltarın və əlavə aksessuarların rənginin uyumunu da dəyişir. Əgər siz ötən əsrin əvvəllərində çəkilmiş portretlərə baxsanız, müxtəlif rəngli paltarlar diqqətinizi cədb edər. Kişi kostyumunda mavi rəngli frak, sarı şalvar, yasəməni şlyapa, boz jilet, çəhrayı qalstuk və ya buna bənzər başqa uzlaşdırmalar görərsiniz. Qadın kostyumunda da bu cür rənglərə təsadüf edərsiniz. Lakin bir qayda olaraq, bu rənglər mülayimdir, parlaq deyil.

Rənglərin ahənginin daha təzadlı olmasına baxmayaraq, müasir kostyumlar ciddi tərzdə tikilir. Müasir modada yay paltarlarında xüsusən əlvan və müxtəlif rənglərə, toxunma əşyalara və idman geyimlərinə üstünlük verilir. Çox zaman çalışırlar ki, kostyumda ən çoxu, iki-üç rəngdən istifadə olunsun, özü də ən yaxşı halda, bir rəng paltarın əsasını, ikincisi isə aksessuarın rəngini təşkil etsin.

Aksessuarı geyimin rənginə necə uyğunlaşdirmalı?
Açıq və əlvan rəngli geyimə hər şeydən çox birrəngli, çox da ala-bəzək olmayan aksessuar yaraşır. Bu, bəzəyi daha gözəl, rəngi isə daha mülayim edir. Tünd və solğun rəngli geyim üçün aksessuar seçərkən daha əlvan, daha canlı bəzək əşyaları götürülür ki, bu da tünd rəngli paltarı daha şux göstərir.

Aksessuar seçərkən çalışın ki, rənglərin ahəngi təxmini olmasın. Məsələn, siz qəhvəyi rəngli paltar üçün əlavə bəzək əşyası kimi açıq-qəhvəyi rəngli çanta, daha tünd rəngli tufli, lap açıq rəngli əlcək götürməlisiniz. Bütün bunlar birlikdə ansambl yaratmaqda sizə kömək edər.

Lakin əgər qırmızı rəngə uyğun aksessuar seçərkən siz tünd-qırmızı rəngdə tufli, mərcan rəngdə çanta, tünd-çəhrayı rəngdə şərf və ya əlcək alsanız, o zaman heç bir ansambl yarada bilməyəcəksiniz, çünki aparıcı rəng qırmızı olsa da, rənglərin ahəngi bir-birini tamamlamır. Buna görə də aksessuarı paltarı tikmək üçün sap seçdiyiniz kimi seçməlisiniz. Yəni özünüzlə nümunə götürüb, o rəngi tamamlayan aksessuar almalısınız ki, paltarınızla həm rəngi, həm də ahəngi uyğun gəlsin.

Əlvan rəngli aksessuar seçərkən iki və ya ən çoxu, üç eyni rəngli əşya ilə kifayətlənmək daha yaxşı olardı. Əgər çanta və tufli eyni rəngdə, digər aksessuarlar: əlcək, kəmər, şlyapa isə paltarın əsas rəngində olarsa, bu, kifayətdir.

Paltarın əsas hissələrini təşkil edən düymə, toqqa, kəmər, cib, büzmələr, qırçınlar, bantlar, çəkili naxışlar, plisse və başqa detallar paltarın bəzəyi hesab olunaraq, modaya tabedir.

Paltarınız üçün bəzək seçərkən diqqət edin.
görün həmin detal paltarın biçiminə, parçanın xüsusiyyətinə uyğun gəlirmi?
Ən gözəl, lakin iri və ağır düymə krepdeşin, kapron, şifon və başqa nazik parçadan tikilmiş paltarda kobud və lüzumsuz görünər. Eləcə də qalın yun parçadan tikilmiş paltarda qırçın kobud görünər. Plisse çox gözəldir, amma onu, əlbəttə, xovlu qalın parçaya vurmaq olmaz. Ala-bəzək parçadan tikilmiş paltara çəkili naxış heç yaraşmır.Paltarın bəzəyi mütləq parçanın biçiminə uyğun olmalıdır.

Düz xətlər, sivri bucaqlar, kəsiklər, ensiz yaxalıq heç vaxt dəyirmi cib və ya dəyirmi koketka ilə uyğun gəlməz. Eləcə də əsas xətti dəyirmi olan kostyumda sivri bucaqlı ciblər, yaxalıq, koketka yersiz və pis görünər. Bir kostyuma öz formasına görə müxtəlif bəzəklər uyğun gəlmir. Arzu edilərsə, paltara qırçın və plisse vurmaq olar, çünki bunlar əsasən düz xətt üzrə yerləşirlər. Bant və qırçın da vurmaq olar, bunlar da ümumi girdə xətt üzrə gedirlər. Lakin siz bir paltara həm qırçın, həm də büzmə vura bilməzsiniz.

Birrəngli saya parçaya bəzək vurmaq güllü parçaya bəzək vurmaqdan daha asandır. Birrəngli paltara müxtəlif yaxalıq, döşlük, şərf, nazik parçadan (kaprondan, orqandidən, neylondan, krepcorcetdən) düzəldilmiş bant yaxşı yaraşar. Birrəngli parçanı dəbdə olan çəkili naxışla da bəzəmək olar.

Birrəngli paltara vurulan haşiyənin rəngi əsas parçanın rəngindən (əgər parçanın özü açıq rəngdədirsə) ya tünd, ya da açıq rəngli seçilə bilər. Əgər paltar boz, sarıya çalan qəhvəyi, qara və ya ağ rəngli parçadan tikilmişsə, o zaman əlvan rəngdən istifadə etmək olar. Belə hallarda haşiyənin qədəri məhdud olmalıdır. Birrəngli paltara çox vaxt əlvan, damalı, mil-mil parçadan bəzək vururlar. Bu zaman bəzəyin rəngi əsas parçanın rənginə uyğun götürülür.

Əgər siz əlvan, damalı və ya mil-mil parçadan paltar tikirsinizsə, onu başqa əlvan parça ilə bəzəməyin. Əlvan parçadan tikilən paltara ya saya parçadan, yaxud da parçanın özündən (ya köndələn, ya da çəpinə kəsilmiş şəkildə) bəzək vurmaq olar. Modaya görə, pelə paltarlara yaxalıq, bant, ya da krujevadan, orqandidən, kapron və ya pikedən hazırlanmış döşlük tikmək olar.
Parça nə qədər bahalı, qəşəng və zərifdirsə, bir o qədər az bəzək tələb olunur.

Nazik parçadan tikilmiş zərif bant və şərf öz təzəliyi, gözəlliyi ilə paltara incəlik və zəriflik verir. Ona görə bu detalları paltara tikmir, yalnız yüngülcə sancaqlayırlar. Bantın kənarları paltarın üstündə sərbəst durmalıdır. Bəzən bantın içinə qalın parça qoyurlar ki, o, şax dayansın. Belə bantı paltara yaxşıca tikmək lazımdır.

Paltarın bəzəyinə, işləməsinə modanın xüsusi təsiri vardır. Lakin modanın hər cür tələbinə baxmayaraq, parça nə qədər bahalı, qəşəng və zərifdirsə, bir o qədər az bəzək və haşiyə tələb edir.

Kostyumun gözəlliyi onun təmizliyi və səliqəsindən müəyyən qədər asılıdırsa da, işləmə və bəzək əşyaları həmişə təmiz və təzə olmalıdır. Solğun, əzik, xoş olmayan rəngli işləmə paltara yaraşıq vermir, əksinə, onun görkəmini bir az da pozur.

Geyimə əlavə sancaq, sırğa, muncuq və boyunbağı
Modanın təsiri ilə qadın geyiminə əlavə kimi sancaq, sırğa, muncuq və boyunbağıdan da istifadə edilir. Amma qız və qadınlar çox vaxt bu detallardan sui-istifadə edirlər. Unutmayın ki, bəzək əşyaları yalnız o vaxt, həqiqətən, lazımlı olur ki, paltarı, doğrudan da, bəzəyir, üz quruluşunuzla uyum təşkil edir. Bu zaman həmin aksessuarlar gözəl və zərif görünür. Əks təqdirdə onlardan imtina etmək daha yaxşıdır.

Gözəllik və Moda     Baxılıb: 4865   Tarix: 26 aprel 2014
f Paylaş

Digər yazılar

Çay insanı gözəlləşdirir

Soyuq keçən qış, stress, vitamin çatışmazlığı, mühitin çirkli olması kimi faktorlar dərini köhnəldir. Dərinizin hər zaman gözəl görünməsini istəyirsinizsə, çay sizə köməkçi ola bilər. Çində çay əvvəllər də dərman kimi istifad

Dırnaq maskaları

Dırnaqları ağartmaq üçün maska. Qaralmış və ya saralmış dırnaqları ağartmaq üçün 1 ədəd limonu iki hissəyə ayır. Sonra ayrılmış hissələrlə dırnaqları 5 dəqiqə masay et. Bu prosedur dırnaqqırağı əti yumşaldır. Dırnaqlara qullu

Gözəl saçlara sahib olaq!

Ən gözəl üzə və fiziki quruluşa malik olan qadın belə saçsız çirkin görsənərdi. Qədimdə isə saç həm də təmizlik, paklıq nümunəsi kimi əhəmiyyət kəsb edirdi. Çağdaş dövr qadınlarımıza istənilən şəkildə saça malik olmaq imkan

Saç maskaları

Quru və normal saçlar üçün maskalar. Çörək maskası. - Qara çörəyin içini 2 saatlıq qaynar suda islat. Alınmış horranı saçlarının dibinə sürt və 1 saat gözlə. Sonra isə saçları axar suyun altında yu. Bal maskası. - 1 xörə

Bu maskalarla dəriniz yenilənəcək, körpə dərisi kimi hamar dəriyə sahib olacqsınız

Vitaminli cavanlaşdırıcı maska. Xiyarı xırda gözlü rəndədən keçirin və bir xörək qaşığı xiyar püresinə bir xörək qaşığı yaxşı yetişmiş və əzilmiş qarağat əlavə edin. Qarışdırın və üzərinə bir xörək qaşığı xama əlavə edin

Göz ətrafı qırışlar üçün maskalar

Göz ətrafı dəri üçün nəmləndirici maska​​: 1 ədəd yumurtanın sarısına 1 çay kaşğı zeytun yağı qatın və qarışığı barmaq uclarınızla göz ətrafınıza sürtün. 15 dəqiqə sonra ilıq su ilə yuyun. * . Göz altı qırışları üçün qidalandırıc

Saç uzadan maska

Ərzaqlar:. 2 yemək qaşığı toz xardal. 1 yemək qaşığı şəkər. 1 yumurta sarısı. 60 ml isti su. 2 yemək qaşığı zeytun yağı. Hazırlanması: . Bütün ərzaqları qarışdırıb qarışığı bir fırça yardımı ilə saç diblərinə yedirin. 4

"Hicab" kəlməsinin mənası

Bu bаrədə öz nəzərimizi bəyаn еtməzdən qаbаq bir məsələni хаtırlаtmаğı lаzım görürük. О dа bundаn ibаrətdir ki, görəsən müаsir dövrdə qаdın örpəyi ünvаnı ilə işlədilən "hicаb" kəlməsinin əsl mənаsı nədir? Hicа

turlar.az

sonxeber.az hamiləlik adlarin menasi yay kolleksiyasi tərbiyə həzm orqanları qohum evlilik qaraqoyunlu dərəsi kosmetika saç uzadan maskalar novruz bayramına aid hakışda