sebet.az onlayn maqazin

Münasibətlərdə QADIN ENERGETİKASININ rolu və gücü: Kişilərdən 9 dəfə...

Münasibətlərdə QADIN ENERGETİKASININ rolu və gücü: Kişilərdən 9 dəfə...Ailə rifahı, sağlamlıq və maddi zənginlik axınını təminetmək üçün qadın enerjisini necə doldurmaq olar?
"Qadın nə istəyirsə, Allah da onu istəyir" - bu məsəli unikalqadın təbiətinə hörmətlə yanaşan kişilər deyib. Şərq fəlsəfəsinəəsasən kişi günəş və od enerjisinə malik olduğu üçün bütünməqsədlərə nail ola bilər. Və onu yalnız iki mənbədən əldə etməkolar: Tanrı ilə ünsiyyətdən və ya Aydan hərtərəfli enerji alanyaradıcı və yumşaq xarakterli qadından.
Qadın potensialını necə üzə çıxartmaq olar?
Günəş və ay, in və yan enerjisinin qarşılıqlı cazibə vətamamlayıcı mübadiləsi ilə ən möhkəm cütlüklər yaranır. Lakin bumüvəffəqiyyət əsasən qadından asılıdır. Kişi enerjinin təbiətinidəyişə bilməsə də, qadın buna qadirdir. Yalnız kişi davranışı vəxarakterini mənimsəyən qadın günəşin enerjisini udaraq ətrafaaqressiya yaymağa başlayır. Beləliklə, kişi şüuraltı olaraqpartnyorunda cazibədar nimfanı (yunan mifologiyasında təbii ruh vəya təbiət hadisələrinin qız cildində canlanmış ruhları) görməkdənimtina edərək, ona rəqib kimi baxmağa başlayır.
Qadınlar daxili enerjinin disbalansının bədəlini xəstəlik vəşəxsi həyatdakı uğursuzluqla ödəyir. Onların əks cinslə uzunmüddətli münasibətləri olmur, ya ailədaxili münaqişələr baş verir,ya da evin bütün qayğı və maddi vəziyyəti qadın çiyinlərinə düşür.Onların səhhətində, xüsusilə süd vəzi və uşaqlıqda ciddi problemləryaranır. Qadın təbiəti öz mahiyyətinə qayıtmayana qədərproblemlərin heç biri çözülməyəcək. Bəs öz potensialını necəinkişaf etdirməli?
Publika.az oxucuları məşhur yoq Radxa QiriMatacinin qadınlara verdiyi məsləhətlər ilə tanış edib.
Qadın sevgidən toxunmuşdur
Niyə qadınlar kişi xarakterinə sahib olaraq həm öz şəxsihəyatını, həm də sağlamlığını risk altına salır?
Qadın enerjisi sevgidən, yaratmaq, qəbul etmək və öyrətməkqabiliyyətlərindən toxunur. Əgər qadın özündə bu keyfiyyətləriinkişaf etdirir və onlarla razılıq əsasında yaşayırsa, o, hər şeyinölçüsünü bilir, dərin sükut və özünəinam hissinə malikdir ki, bu daonun gözəlliyinə, sağlamlığına birbaşa təsir edir, hormonlar, sinirvə endrokin sistemi balanslı şəkildə çalışır.
Qadın həyatın bütün sahələrinə nəzarət etməyə çalışdığı zamandinclik vəziyyətindən çıxır, qəzəblənməyə başlayır. Bu isəhormonlarda kəskin dəyişikliyə, kişi enerjisinin qapanmasına,özünün də zəifləməsinə gətirib çıxarır. Nəticə etibarı ilə öz-özünəyenilənən çay yerinə qurumuş mənbəyə çevrilir. Kainat qanunlarınaəsasən, qadın hətta özü üçün dayazlaşmağa başlayır, seçilmişpartnyoruna ahəngdar enerji və güc ötürülməsi haqqında danışmağaümumiyyətlə dəyməz. Cütlüyün münasibətlərində başlayan enerjiçatışmazlığı aqressiya, mübahisələr, xəstəliklər və maddiçətinliklər ilə davam edir.
Qadın enerjisini dağıdan 3 fakt
Hansı səhvlər və hərəkətlər qadında ay enerjisinin itirilməsinəsəbəb olur?
Qadını daxilən məhv edən dərin qorxular aşağıdakılardır:
İlk faktor - kişinin məsuliyyət götürə, qorumaq vətəhlükəsizliyi təmin edə biləcəyinə inanmamaqdır.
İkinci - hər gün yeni imkanlar və zövqlər becərilən dünyadaqadının hər şeyə sahib olmaq və hər şeyi sınaqdan keçirməkistəyinin olması.
Bu iki amilin birləşməsi nəticəsində problemlər üzə çıxır,qadının bahalı şuba, xarici ölkələrdə səyahət, lüks ev və s.istəkləri çoxalır. Bu zaman qadın xəyallarını gerçəkləşdirmək üçünkişini ilhamlandırmaq yerinə, həyatının böyük səhvini edir:situasiyanı qəbul etmək yerinə, irad bildirir və ailəni təmin edənkişi rolunu öz üzərinə götürür. Qadın biznes-ledi ola bilər, ammabəzən cütlüklərdə məsuliyyətlərin bölüşdürülməsi tarazlığı pozulur,kişi enerjisi məhv olmağa və az pul qazanmağa başlayır.
Üçüncü səhv cinsəl azadlıq trendinə ayaq uydurmaq. Günəşenerjisinə əsasən kişi fəth edəndir. Lakin ilk görüşdən kişininbütün istəklərinə razı olan qadın kişi üçün öz sehrini itirir. Beləəlçatanlıq qadının dəyərini aşağı salır və kişiyə onunməsuliyyətini çəkmək üçün heç bir stimul vermir. O, zamanla qadınaqarşı marağını itirir və rahatlaşır.
Sevgi ilə oynayan, bir neçə partnyoru olan qadın getdikcə cinsienerjini itirərək onların hər biri üçün enerji donoruna çevrilir.Daha bir təhlükə ondan ibarətdir ki, belə münasibətlərdə sadəcəinfeksiyalar deyil, həm də enerji mübadiləsi baş verir. Beləcəqadın başqalarının problem və karmasını özünə tərəf çəkə bilər.
Emosional baxımdan qadınlar kişilərdən 9 dəfə dahagüclüdür!
Gördüyünüz kimi, bir çox problemlər qadının öz yanlışdavranışları üzündən yaradır. Bütün bunları özünə hörmət etməyiöyrənməklə, kişiyə daha çox sevgi, etibar və səlahiyyət verməklədüzəltmək mümkün olar. Buna konsultasiyaya gəlmiş bir xəstəmi misalçəkə bilərəm. O, məşhur şirkətlərin birində çox yüksək vəzifədəçalışır və bütün gücünü demək olar ki, işinə sərf edirdi. Birmüddət sonra o, hiss etdi ki, oğlu zəifləyir, işini itirən əri isəözünə başqa bir iş tapa bilmir. Bu zaman o, ciddi addım atdı: O,qadınlıq vəzifə və keyfiyyətləri üzərində ciddi çalışmağa, ailəsiilə daha çox vaxt keçirməyə başladı. Bəzən vəziyyət çox gərginolduqda belə bir əsaslı addım atmağa məcbur oluruq. Demirəm ki,qadın işləyə bilməz, onun öz şəxsi azadlığı olmalıdır, rəhbər qadınolmaq olar, amma evdə ailənin başçısının kişi olduğu bir atmosferyaradılmalıdır. Emosional baxımdan qadınlar kişilərdən 9 dəfə dahagüclüdür, odur ki, qadın psixi gücün köməyi ilə kişinidepressiyadan xilas edə, hətta ölümdən qurtara və ya onlarıntaleyini məhv edə bilər. Hansı istiqamətdə hərəkət edəcəyinizəözünüz qərar verməlisiniz.
Özümüzü niyə tərifləməli və öyməliyik? Qadın enerjisininecə artırmalı və hansı davranışları təqib etməliyik?
Hinduizmdə sədaqətli qadını ərinə zənginlik, xoşbəxtlik,müvəffəqiyyət və güc verən müqəddəslik ilahəsi Lakşimi ilə müqayisəedirlər. Bu qadınlar hər zaman yaxşı görünür, özlərini sevir vəqulluq edirlər. Onlar hipernəzarətçi deyil, ərlərinin hər işinəmüdaxilə etmir, onların öz hobbi və maraqları var. Qadın Lakşmidaxilən sakit olur, Kainata güvənir və dəyərini bilir, ərinə hörmətedir və özünü sevdirməyi bacarır.
Enerjini artırmaq üçün ilk növbədə əsl qadın kimi geyinməklazımdır. Əgər qadın şalvarları bir kənara qoyub təbiimateriallardan hazırlanan yubka və don geyinməyə başlayırsa,torpaqla əlaqə quraraq sabitlik, etibarlılıq və yumşaqlıqenerjisini yığmağa başlayır.
Çox yaxşı əminlik və güvən enerjisini yaradır, insanlarlapozitiv ünsiyyət qurur, müvəffəqiyyət və minnətdarlıq gündəliyitutur. Hər gün başqalarının müsbət keyfiyyətlərini gündəliyə yazmaqvə öz nailiyyətlərinizlə öyünmək vacibdir. Nikbin təcrübələrəköklənin, özünüzə və dünyaya münasibətinizi dəyişdirərəkyaddaşınızdakı pis izləri dəyişirsiniz.
Bundan əlavə, xoşunuza gələn və özünə qarşı hörmət oyadanməşğuliyyətləri edin. Bu, xeyirxahlıq, yaxınına və ya heyvanlarayardım, təbiətə qayğı, şən və maraqlı insanlarla ünsiyyət olabilər. Faydalı məşğuliyyətlər də daxili qorxuları aradan qaldırmaqüçün effektiv üsuldur.
Səslərin köməyi ilə də özünəminlik enerjisinə köklənəbilərsiniz. Bunu etmək üçün ən az 21 gün ardıcıl olaraq yaşıl Taramantrasını dinləmək lazımdır. Bu musiqi qəlbinizi xeyir və sevgiilə dolduraraq planlarınızı asanlıqla həyata keçirməyə kömək edir.Müqəddəs qadınlara dua etmək ilahi güc verir və dünyaya olan inamıartırır.
Fiziki məşq və ya fitnes bədən enerjisini dəyişdirərək onumüsbətə kökləməyə kömək edir. Əgər idmana vaxt tapa bilmirsinizsə,onda heç olmasa 3-5 dəqiqə rəqs edin. Bu, super effektivdir.
Qəzəb və inciklik emosiyası xüsusilə dağıdıcıdır, onlar büzdümnahiyəsində və uşaqlıqda toplanır. Bunun üçün "cavan tozağacı"(şəklə baxın) pozasında dayanmaq, ayaqları və bədənin aşağıhissəsini maksimum yuxarı qaldırmaq qan dövranını, nəticə etibarıilə energetikanı və insanın əhval-ruhiyyəsini dəyişdirir, bədəninyuxarı hissəsini və başı möhkəmləndirir. Yeri gəlmişkən, bu məşqcavanlaşdırıcı effekt göstərir.
Münasibətlərdə QADIN ENERGETİKASININ rolu və gücü: Kişilərdən 9 dəfə...Kainata etibar etməyi öyrənin
Cinsəllik və qadının özünə inam hissinin artması üçün iki altçakra vardır. Bəs bu gücləri necə artıra bilərsiniz?
Burada vizuallaşdırma təcrübəsi işləyir. Yerdə bardaş qurmaq,gözləri yummaq, sonra göbəkdə yerləşən Muladhara çakrasında qırmızışanagüllə çiçəyinin açıldığını, onun sizi sabitlik vəəmin-amanlıqla doldurduğunu təsəvvür edə bilərsiniz. Daha sonragöbəyin aşağı hissəsindəki Svadxistana çakrasında narıncı şanagülləçiçəyinin getdikcə böyüdüyünü, eləcə də sizə seksuallıq vəzənginlik enerjisi verdiyini təsəvvür edin.
Əgər qorxu, qeyri-müəyyənlik və gələcəyə dair ümidsizlik sizəsakitləşməyə, rahatlaşmağa və özünü qadın kimi hiss etməyə maneolursa, bu sözləri dualarınızda hər dəfə təkrar edin:
"Mən dünyayam, dünya mənəm. Kainata özüm kimigüvənirəm".
Sakitləşənə və qorxu azalmayana qədər bu sözləri təkrarlayın. Bumöcüzəvi dua qapalı çakraları açacaq və ilahi qüvvələrə güvənməyəkömək edəcək.
Qadın energetikasını qiymətli və yarıqiymətli təbiidaşların köməyi ilə necə artarmaq olar? Hansı daşlar qadınkeyfiyyətlərinə bu və ya digər şəkildə necə təsiredir?
Müalicəvi gücə malik olan daşları bürcünüzə uyğun seçməkməqsədəuyğundur, lakin elə daşlar var ki, onlar hər bir qadınauyğun gəlir. Qadınların sevimli mirvari daşı özündə Ay enerjisinisaxlayır. Odur ki, qadın mirvari taxmaqla bu planetin yumşaqlıq,təravət, rahatlıq, əmin-amanlıq, sülh kimi xüsusiyyətlərini özünətərəf çəkir.
Venara qadın planetinin daşı yaqutdur. Onun enerjisi ailəhəyatında münasibətləri yaxşılaşdırmağa, sevgi və gözəlliyin gücünüartırmağa kömək edir.
Brilyant mənəvi təmizliyi təmsil edir, o, zehni aydınlaşdırmaq,mənəvi dünyanı zənginləşdirmək, empatiya hissini artırmaq vəxoşbəxtlik gətirmək kimi gücə malikdir.
Gemmoloqlar deyir ki, bu daşları hər gün taxmaq qadıngözəlliyini, özünə inamı hissini və cazibəsini artıraraqməziyyətlərini vurğulayır və həyatda layiqli ömür sürməyə köməkedir.
Aytən Məftun /publika.az

Maraqlı     Baxılıb: 747   Tarix: 26 mart 2019
f Paylaş
Şərh yazmaq üçün sayta daxil olun.

Aylinelizade 17.aprel.2019
Salam siz öz evnizdə biznesnizlə məşqul ola bilərsiz xanımlar. İş təcrübəsi əhəmiyyətli deyil. İşi pulsuz şəkildə öyrədəcəyik. Sizdən tələb olunana yalnız işləmək qazanmaq istəyidir. İş gün ərzində 4-6 saat ( sizə uyğun olan vaxtlarda) aparılır. Ətraflı məlumat whaccappla göndərilir.0504426348
Cavab yaz (0)


DİGƏR XƏBƏRLƏR

DİQQƏT! Həyat tərzini dəyişdirmədən, pəhriz və idman olmadan çəki itirmək mümkün oldu!!!

MƏHSUL HAQQINDA ƏTRAFLI. Ayda 15 kiloqrama qədər itirmək üçün necə istifadə edəcəyinizi öyrənin. Artıq çəkisi olan insanlar kilo atmaq üçün ən asan yolu seçirlər və ya ümumiyyətlə arıqlamaq istəylərini tərk edirlər, çünk

Ajda Pekkan kişiləri tovlamaq yollarından danışdı – 73 yaşı var

Türkiyə musiqisinin pop-divası Ajda Pekkan kişiləri necəfəth etdiyini açıqlayıb. Türkiyə mətbuatına istinadən xəbərverir ki, radio proqramında qonaq olan 73 yaşlı Ajda Pekkangözəlliyi və zərifliyi ilə hər kəsi heyran edib

Yəhudilərin 13 QIZIL QAYDASI - 400 illik MÜKƏMMƏLLİK

1620-ci ildə ravvin (iudaizmdə ustad, dahi) İçhak BenElyakın qızı üçün yazdığı "Xeyirxah qəlb" kitabında ideal qadınbarədə 13 qızıl qayda yer alıb. oxucuları sözügedən kitabdan 400illik tarixi olan 13 qızıl qayd

SSRİ-də təbii gözəlliyi ilə ŞÖHRƏT QAZANAN azərbaycanlı aktrisalar - FOTO

Əgər əvvəllər təbii gözəllik genetik ötürülən nadirmiras sayılırdısa, bu gün gözəlləşmək cərrah masasında aparılanestetik və plastik əməliyyatlar hesabına əldə edilir. Statistikalarda göstərir ki, son illərdə aparılan esteti

Kişilər hansı qadınları əsla TƏRK ETMİR? - Məşuqə, dost, yoxsa... - VİDEO

Sizcə, kişilər hansı qadınları tərk edir? Cavab:Hamısını!. Amma gəlin, bir az obyektiv olaq. Kişilərin birinci düşməniərköyün, isterik, baxımsız, yaxınlıqdan imtina edən qadınlardır.Bəlkə də problemin özəyi daha dərin qatlard

Əgər qadın bu enerjiyə malikdirsə, o zaman kişi...

Əgər qadın ərini qəbul etmək bacarığına malikdirsə, ondakişi alicənab olur və onun ətrafında qoruyucu enerji şarı əmələgəlir. Emosional tarazlıq, karyera artımı kimi uğurlar onu həraddımda izləyir. xəbər verir ki, ailəd

Xoşbəxt olmaq üçün nə etməli?

1. Kitab oxuyun. Evdə, kitabxanada, kafedə həyatın qarmaqarışıqlığını kənara qoyaraq kitab oxuyun. Sevdiyiniz bir kitabı yenidən oxuya bilərsiniz, uzun müddətdir oxumaq istədiyiniz kitabı oxuya bilərsiniz. Oxuyun və xoşbəx

Uğur eviniz

Gələcək Xəyalınız: Çətin günlərdə sizə ümid, güc verər. Ona çatmaq arzusu sizi həmişə diri saxlayar, həyatınızı işıqlandırar, soyuq gününüzü isidər. . Həyat Məqsədiniz: Həyatdakı məqsədiniz ancaq və ancaq sizə xas olmalıdır

Stressi uğura çevirən insanların 4 qaydası

1.Uğurun ən dərin səviyyədə araşdırılması. Hədəfinizi əldə etmək ən əsas istəyiniz olmalıdır. Həqiqətən istədiyiniz bir şey üçün çalışmalısınız. Çox çalışdıqda yaranan stress, sizi hədəfinizə aparan enerji olmalıdır. 2. Rolunuzsebet.az onlayn maqazin mp3 yukle
Mp3 yukle sayti


vizalar.az
viza desteyi


biletler.az
avia biletler


turlar.az

geyimler son xeberler qadın geyimi həkim məsləhəti maskalar at gucu nece hesablanir qadın hüquqları psixoliji məsləhətlər ariqlama xeberler kosmetika burda çı rəssam çikayıl abdullayev haqqında məlumat